Regulamin portalu e-learning


I. Postanowienia Ogólne
 • 1. Regulamin określa warunki i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną przez GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaworznie za pośrednictwem portalu e-learning
 • 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • 2.1. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest portal E-CARGO, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
  • 2.2. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  • 2.3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
  • 2.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • 2.5. Konto – zbiór zasobów w Portalu e-learning przypisanych danemu użytkownikowi;
  • 2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu e-learning;
  • 2.7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu e-learning;
  • 2.8. Portal e-learning – stworzona przez Usługodawcę platforma informatyczno-edukacyjna, dostępna po adresem http://e-cargo.edu.pl; podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę/lub jego partnerów;
  • 2.9. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
  • 2.10. Usługodawca – GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (43-603) Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000535487, NIP: 6322008683, o kapitale zakładowym w wysokości 2.783.852,43 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze);
  • 2.11. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
  • 2.12. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III.
 • 3. Prawa do treści udostępnianych w ramach Portalu e-learning, w szczególności prawa autorskie, nazwa Portalu e-learning, znaki towarowe Usługodawcy oraz jego partnerów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych usług, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.
 • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu e-learning w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
II. Rejestracja
 • 1. Rejestracja w ramach Portalu e-learning następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.
 • 2. W celu prawidłowej rejestracji Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.
 • 3. Użytkownik zarejestrowany na Portalu e-learning otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.
 • 4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Użytkownik używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.
III. Zakres Usług:
 • 1. Usługi świadczone poprzez Portal e-learning polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Portalu. Użytkownikowi udostępniane są szkolenia na temat wybrany z oferty Usługodawcy.
 • 2. Usługi są płatne. Dostęp do usług przysługuje wyłącznie Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do usługi. Uprawniony Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów poprzez zarejestrowane Konto.
 • 3. Hasło uprawnia do uruchomienia usługi przez jednego Użytkownika. Udostępnienie hasła osobom nieuprawnionym może uniemożliwić korzystanie z Konta.
IV. Warunki świadczenia usług
 • 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  • 1.1. przeglądarka z minimalnym numerem wersji: Firefox 30, Chrome 40, Internet Explorer 9;
  • 1.2. włączona obsługa Cookies i Java Script, itp.
 • 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji.
 • 3. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest płatne według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 4. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług po ich opłaceniu przez Użytkownika.
V. Zawieranie i rozwiązywanie umów oświadczenie drogą elektroniczną.
 • 1. Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu e-learning następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego na witrynie http://e-cargo.edu.pl.
 • 2. Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po udokumentowaniu przez Usługobiorcę wpłaty za usługę. Hasło i identyfikator są wysyłane pocztą elektroniczną w terminach podanych w opisie usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane usługodawcy przez usługobiorcę są poprawne. Dostęp do usługi pozostaje aktywny przez okres 7 dni od daty pierwszego logowania.
VI. Odstąpienie od umowy
 • 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy na usługi płatne świadczone za pośrednictwem Portalu e-learning bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem realizacji uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Usługodawcy.
 • 2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia realizację usługi za pośrednictwem Portalu e-learning przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, winien złożyć na trwałym nośniku wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.. Wyrażenie woli następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie rejestracji e-learningu. Oświadczenie zawierające wyrażenie woli zostanie niezwłocznie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 • 3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
VII. Reklamacje
 • 1. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj. GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (43-603) Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17.
 • 2. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 • 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.
VIII. Dane osobowe i Cookies
 • 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 • 2. Warunkiem dokonania rejestracji lub zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.
 • 3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usług.
 • 4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
 • 5. W trakcie logowania Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 • 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 • 7. Portal e-learning wykorzystuje Cookies oraz Google Analytics.
 • 8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Portalu e-learning .
 • 9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Portalu e-learning.
 • 10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.
 • 11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 • 12. W trakcie wizyty Użytkownika na Portalu e-learning pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:
  • 12.1. adres IP oraz nazwa domeny;
  • 12.2. używany typ przeglądarki internetowej;
  • 12.3. typ systemu operacyjnego.
 • 13. Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 34 tejże ustawy, prawo do kontroli przetwarzania Danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych.
 • 14. Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo do:
  • 14.1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór danych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • 14.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych zawartych w takim zbiorze;
  • 14.3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Danych osobowych dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych Danych osobowych;
  • 14.4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Danych osobowych jej dotyczące, chyba że Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • 14.6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;
  • 14.7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • 14.8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • 14.9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • 14.10. wniesienia do Spółki żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
IX. Postanowienia końcowe
 • 1. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
 • 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują w stosunkach z Konsumentami, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) lub inne właściwe przepisy.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 • 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 • 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Portalu e-learning w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.


CENNIK SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH
(podane ceny są cenami brutto)

Pierwsza pomoc'19.00 zł
Sprzedaż'0.00 zł
Szkolenie Kategoria B'0.00 zł